İBSİYAD (İstanbul Bolulu Sanayici ve İş Adamları Derneği), İstanbul’da yaşayan Bolulu iş insanlarının örgütlenmesi ve sosyal, ekonomik, kültürel haklarının korunarak geliştirilmesi amacıyla kuruldu. Ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak İstanbul Bolulu iş insanlarının Türkiye’nin büyüyen ekonomisine katkı sağlamasını, büyük ve küçük ölçekli kobilerin yasal ve yapısal sorunlarının çözümü ve kurumsal kimlik kazanmaları konusunda çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimlerle sürekli ve kalıcı işbirlikleri yapmaya özel önem veriyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimlerle sürekli ve kalıcı işbirlikleri yapmaya özel önem veriyoruz. Bölgemizdeki diğer sivil toplum kuruluşları ve demokratik örgütlerle ortak platformlar oluşturuyoruz. Bolulu iş insanlarımızın ülke ekonomisinde hak ettiği yeri alması için birlikte mücadele etmenin zorunluluğuna inanıyoruz.

Misyon & Vizyonumuz

 

İBSİYAD ve Üyelerinin Misyonu!

Piyasa ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkı sunar,

İş dünyasının etik değerlerinin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunmasına yönelik çalışmalar yapar,

Şirketlerin küresel rekabet gücünü arttırıcı çalışmalar yapar, bu yönde uluslar arası organizasyonlar içinde yer alır, işbirliğinde bulunur,

Yatırımların ve ihracatın önünü açıcı politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunur, yol gösterici çalışmalar yapar.

Toplumsal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri destekler, sosyal yararı olan çalışmalara öncülük ve yardım eder.

 

İBSİYAD ve Üyelerinin Vizyonu!

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak,

Bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak,

Demokratik, laik, etkin bir hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak,

Sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci nitelikleri geliştirmek,

Sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve dayanışmanın güçlenmesine öncülük ederek, sosyal sorumluluk projeleri hazırlayıp, hayata geçirmektir.

KURUMSAL YAPIMIZ

DERNEK ORGANLARI

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Yüksek İstişare Konseyi, Derneğin en üst danışma organıdır. Derneğin tüm üyeleri aynı zamanda Konsey üyesidir. Yüksek İstişare Konseyi’nin yedi üyeden oluşan Başkanlık Divanı, Genel Kurul toplantısında seçilir.

Derneği, dernek tüzüğünde belirlenen amaç ve faaliyetler çerçevesinde yönetmek suretiyle Genel Kurul tarafından Dernek asli üyeleri arasından seçilen Yürütme organıdır. Yönetim Kurulumuz için tıklayın..

Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde Derneği temsil etmek, Dernek teşkilatının en üst düzey yetkilisi olarak Derneğin bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak, Yönetim Kurulunun belirlediği faaliyet programının uygulanmasını sağlamak.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler.

Haysiyet Divanı, Genel Kurulun asli üyeleri arasından üç yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden meydana gelir. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. Haysiyet Divanı icap ettikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulunca sunulan hususlarda görüş oluşturur; rapor hazırlar.

İBSİYAD

BİRİM BAŞKANLIKLARIMIZ

EKONOMİ & FİNANS

Ekonomi ve Finanstan sorumlu birim başkanlığımızdır.

SANAYİ POLİTİKALARI

Öncü teknolojileri üreten ve geliştiren bir sanayi ekosistemi...

ENERJİ & ÇEVRE

Enerji sektöründe; rekabet odaklı, öngörülebilir, yenilikçi, çevre ile...

GİRİŞİMCİLİK & GENÇLİK

Genç girişimcileri ekosistemdeki yerini almaları için destekte bulunur.

SOSYAL POLİTİKALAR

İş ve istihdam, yardımlaşma gibi alanlarda çalışmalar yapar.

YATIRIM PİYASASI

Bolulu yatırımcı iş insanlarının İstanbul'a yapacağı yatırımlarda....

KALKINMA POLİTİKALARI

Az gelişmiş bölgelerimizde refahın artması amacıyla çalışmalar...

TANITIM & MEDYA

İBSİYAD'ın medya ayağında tanıtılması, organizasyonların kitle iletişim...

DERNEK İŞLERİ

Dernek üye ilişkileri, dernek kanun ilişkileri hususunda çalışmalar...